TinyPic.pl

YOUR VIRTUAL HD - register account to upload and catalog images for free!


We have added the possibility of changing images without having to change the urls of images. This feature is available for premium users.

Regulamin korzystania z serwisu TinyPic.pl z dnia 20 kwietnia 2010 r.


1. Wstęp:

Definicje - słownik nazw:
Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług.
Usługodawca - oznacza serwis TinyPic.pl
Operator - oznacza serwis internetowy obsługujący Usługodawcę - Nexus Media
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, protokół IP. Adres IP jest przyznawany każdemu Użytkownikowi przez jego dostawcę Internetu (ISP).
ID - oznacza unikatowy identyfikator przyporządkowany przez Usługodawcę do zarejestrowanego Użytkownika serwisu.


1.1 Operatorem serwisu TinyPic.pl (zwanego dalej "Usługodawcą") jest Nexus Media (zwanego dalej "Operatorem").
1.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
1.3 Świadczone usługi przez Usługodawcę polegają na przechowywaniu oraz pośredniczeniu w przesyłaniu plików zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych Użytkowników serwisu.


2. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę:

2.1 Osoba (zwana dalej "Użytkownikiem") właściciel pliku, oświadcza iż posiada prawo do dysponowania, rozpowszechniania pliku.
2.2 Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie adresu IP.
2.3 Użytkownik ponosi wszelką prawną odpowiedzialność za plik, który został przez niego wgrany na serwer Usługodawcy
2.4 Zabronione jest przechowywanie oraz przesyłanie plików za pomocą serwisu Usługodawcy zawierających wirusy komputerowe, treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, treści sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.
2.5 W przypadku złamania punktu 2.4 Usługodawca będzie współpracował z organami prawnymi w Polsce celem wykrycia sprawcy procederu.
2.6 Usługodawca ma prawo usunąć plik z serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
2.7 Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do konta / serwisu w przypadku złamania przez niego postanowień punktu 2.4 Regulaminu.
2.8 Maksymalna wielkość wgranego pliku przez Użytkownika wynosi:
- 2 Mb (Użytkownik niezalogowany)
- 5 Mb (Użytkownik zalogowany na darmowym koncie)
- 10 Mb (Użytkownik zalogowany na koncie PREMIUM)
W przypadku przekroczenia tej wielkości plik nie zostanie zamieszczony na serwerze.
2.9 Czas przechowywania plików Użytkownika wynosi:
- 30 dni od ostatniego wyświetlenia (Użytkownik niezalogowany)
- 90 dni od ostatniego wyświetlenia (Użytkownik zalogowany na darmowym koncie)
- bez terminu ważności (Użytkownik zalogowany na koncie PREMIUM)
2.10 Pliki serwisu Usługodawcy są chronione poprzez udostępniony specjalny kilkuznakowy kod, który Użytkownik otrzymuje po całkowitym załadowaniu pliku na serwer.
2.11 Użytkownik ma prawo oznaczenia swojego pliku jako plik publiczny. Plik publiczny może zostać wyszukany i pobrany przez wszystkich Użytkowników serwisu za pośrednictwem katalogu. W celu zablokowania tej możliwości należy przez wgraniem pliku odznaczy pole "Plik publiczny", wtedy pliki będzie widział tylko wgrywający je Użytkownik.
2.12 Zarejestrowany Użytkownik serwisu, wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail w celach marketingowych, informacyjnych poprzez Usługodawcę oraz Operatora.
2.13 Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne zaznaczanie pola "Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu TinyPic.pl", które może w każdej chwili odznaczyć co jest równoznaczne z brakiem możliwości wgrania pliku na serwer Usługodawcy.
2.14 Zabronione jest dublowanie wgranego wcześniej pliku, np. jeśli dany Użytkownik wgra plik abc.jpg, a potem wgrywa go pod innymi nazwami np. cda.jpg powielony plik może zostać skasowany.
2.15 Zabronione jest masowe dodawanie komentarzy oraz masowa rejestracja Użytkowników. Sytuacje takie uznawane są za SPAM.


3. Dane i konto Użytkownika:

3.1 Usługodawca dokona wszelkich starań, aby dane ,w szczególności te poufne, były w pełni zabezpieczone.
3.2 Każdy zarejestrowany w serwisie Użytkownik posiada swój własny indywidualny Identyfikator (ID) przyporządkowany przez Usługodawcę.
3.3 Na jeden adres e-mail, może przypadać tylko jedno konto w serwisie Usługodawcy.
3.4 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poufność danych dostępu do serwisu Usługodawcy, w tym identyfikator (login) i hasło Użytkownika. Odpowiada on także za wszelkie modyfikacje w obrębie swojego konta.
3.5 Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego informacje kontaktowe podane podczas korzystania z serwisu Usługodawcy są: prawdziwe, aktualne, dokładne i pełne. W przypadku zmiany danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich zaktualizowania.
W przypadku, gdy informacje zarejestrowane będą odbiegały od rzeczywistych, Usługodawca może: zawiesić, zablokować konto Użytkownika lub rozwiązać niniejszą umowę.


4. Reklamacje:

4.1 Usługodawca nie odpowiada za skasowanie bądź uszkodzenie plików przechowywanych na jego serwerach.
4.2 Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że usługa będzie funkcjonowała nieprzerwanie, bezpiecznie, bezbłędnie oraz, że jakość usług sprosta wymaganiom Użytkownika.
W przypadku Użytkowników PREMIUM, jeśli serwis będzie niedostępny dłużej niż 24 godziny Użytkownik ma prawo reklamować usługę i otrzymać przedłużenie konta PREMIUM o okres, w którym usługi nie działały prawidłowo.
4.3 Usługodawca nie odpowiada za zawartość przesyłanych i pobieranych przez Użytkowników plików. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał plik na serwer Usługodawcy.
4.4 Użytkownik zgadza się nie wysuwać żadnych roszczeń wobec serwisu Usługodawcy wynikłych na skutek korzystania z jego usług, naruszenia umowy bądź jakichkolwiek innych warunków.
4.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po czym nastapi powiadomienie Użytkowników o zmianach.
4.6 Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia lub niewykonanie zadań spowodowanych przez czynniki wyższe niezależne od niego.


5. Zakończenie:

5.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowe informacje:
Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://TinyPic.pl/contact.html


Najlepsza muzyka w sieci


BTC: 16W76yZg6vMquHdxH5Uc7ZtNSM1Mj2Wnc2 | LTC: LUM5Tkxt2geZim3mGi4NcoRQLWAPPftVQ3 | FTC: 6wCXGBhNNYhXSBUZiyZBJ7qwxtCdyCTe2n
NVC: 4Hbat71FooSAeHw4MbVhgDRaxjUPqsUZax | NMC: NDQ2ingWPM9ehKrx9NpdB6uckkNhiW9D3i | PPC: PAKbwDH6bCjmf3GaQ9aZ1noBkkzMmtPbAN